Poslovni uvjeti

Uvjeti poslovanja

opći uvjeti poslovanja

dalje samo „OUP“

 • Osnovne odredbe

1.1.  Ovi OUP reguliraju odnos izmedu ugovornih strana

1.2. Prodavatelj je tvrtka Stone Idea društvo s ogranićenom odgovornošću, PDU: 05090016, ID CZ 05090016, sa sjedištem Dopravní 50019, 104 00  Praha 10, registrirana u Trgovačkom registru, kojeg vodi Općinski sud u Pragu oznaka datoteke C 257605.

1.3. Kupac je potrošač ili poslovni čovjek. Potrošač je svaka osoba, koja nadilazi svoje poslovanje ili izvan samostalne vježbe svoje profesije sklopi ugovor s prodavateljem ili sa njim pregovara na drugi način.

Pravni odnosi izmedu prodavatelja i potrošača izričito ne regulirani ovim OUP upravljuju se relevantnim zakonodavstvom potrošačkih ugovora i zaštite potrošača u tekućem i djelotvornom tekstu kao i odgovarajućim propisima.

Poduzetnik je onaj, koji samostalno izvodi na svoj račun i odgovornost dobitnu aktivnost komercijalno ili slično, s namjerom dosljednog ostvarivanja dobiti. Poduzetnikom se razmatra u svrhu zaštite potrošača takoder i svaka osoba, koja zaključuje ugovore, koji se odnose na svoju komercijalnu proizvodnju ili sličnu djelatnost ili u obavljanju vlastite profesije ili osoba koja u ime ili u ime poduzetnika. Poduzetnikom za svrhe OUP je osoba, koja postupa u skladu sa prethodnom učenicom u okviru svoje poslovne aktivnosti. Ako kupac navede u narudžbi svoj identifikacijski broj, priznaje da se pravila navedena u OUP daju za njega.

1.4. E-shop znači računalni program – internetsku aplikaciju, koja je dostupna na Internetu putem internetske adrese www.stone-idea.com, čija je glavna svrha prikazati odabir i narudžbu robe kupcima.

1.5. Pristupni podaci znače ime za prijavu i pridruženu lozinku, koju je unio kupac u bazu podataka e-shopa prilikom registracije.

1.6.Registracija znači elektroničku registraciju kupca u bazu obveznih podataka E-shopa, i to ispunjavanjem najmanje obaveznih podataka o registraciji na korisničkom sučelju e-shopa i pristupnih podataka i njihovo naknadno umetaavanje u bazu E-shopa.

1.7. Korisnički račun znači dio E-shopa, koji svaki registrant postavlja za svakog kupca (tj., jedinstven za svakog kupca) dostupni za unos podataka o pristupu.

1.8. Stvar znači robu, koju prodavatelj nudi za prodaju kupcu preko e-trgovine. Kada se nudi stvar, nudi se takoder licencija za koristenje ove stavke.

1.9. Kupac potvrduje da je upoznat sa OUP prije sklapanja ugovora.

III. Prije ugovorne informacije

2.1. Prodavatelj obavlaštava kupca da

2.1.1. Trošak sredstava komunikacije na daljinu ne razlikuje se od osnovne stope(u slučaju internetske ili telefonske veze prema uvjetima operatora kupac prodavatelj ne naplaćuje nikakve dodatne naknade, to se ne odnosi napr. na ugovoreni prijevoz).

2.1.2. Zahtjeva plaćanje kupovne cijene prije nego što kupac prihvati izvedbu kupca, gdje je primjenio obvezu plaćanja pologa ili sličnog plaćanja, odnosi se na zahtjev kupca za pružanje odredenih usluga, ako je zahtjevano i pružano;

2.1.3. Cijene robe i usluga iskazuju se na web stranicama, kojim upravlja prodavatelj uključujući i isključujući PVD, uključujući sve zakonom propisane naknade, medutim troškovi isporuke dobara ili usluga razlikuju se prema odabranoj metodi převozníka i načina plaćanja;

2.1.4. Ako je kupac potrošač, takav potrošač ima pravo povući se iz ugovora (osim ako nije navedeno drugačije), ako su sklopili ugovoe o prodaji putem komunikacije na daljinu, u roku od 14 dana, koji se pokuću,

ako jest

 • a) ugovor o kupnji od datuma primitka robe
 • b) ugovor, koji pokriva nekoliko vrsta robe ili isporuku nekoliko dijelova, od datuma posljednje isporuke robe; ili
 • c) ugovor, predmetom je redovita ponovljena isporuka robe od datuma prve isporuke robe. Ova isporuka mora biti poslana na adresu sjedišta prodatelja (obrazac povlačenja iz ugovora o prodaji naveden je na kraju ovih OUP).

2.1.5. Potrošač se ne može povući iz ugovora:

 • a) usluga, koju pruža prodavatelj uz prethodnu izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka povlačenja
 • b) o isporuci dobara ili usluga, čija cijena ovisi o nejednakostima na financijskim tržištima neovisno na volji prodavatelja, i koja se može dogoditi tijekom razdobllja povlačenja od ugovora
 • d) o isporuci pokvarljivih dobara, kao i robe, koja je nakon isporuke nepovratno promješana s drugim dobrima
 • e) o popravku ili održavanju obavljenom na mjestu, koje odredi potrošač na njegov zahtjev, ovo se ne promjenjuje u slučaju naknadnog izvršenja neopravdanih popravaka ili isporuke rezervnih dijelova, koji nisu traženi
 • f) o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži, koju je potrošač uklonio iz ambalaže zbog higijenskih razlogne može se vratiti
 • g) o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je prekršio izvornu ambalažu
 • h) o isporuci novina, periodika ili časopisa
 • i) o isporuci digitalnog sadržaja osim jako nije isporučena na nosaču materijala i isporučen je na prethodnu izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka povlačenja

2.1.6. U slučaju povlačenja, potrošač snosi troškove povlačenja robe, u slučaju ugovora sklopljenom putem komunikacije na daljinu, troškovi vraćanja robe, ako se roba ne može vratiti svojim uobičajenim poštanskim putem.

2.1.7. Potrošač je dužan platiti proporcionalni dio cijene u slučaju povlačenja, čija je prednost pružanje usluga i obavljanje kojih je već započeto.

III. Kupoprodajni ugovor, prijenos prava vlasništva nad isporukom robe.

3.1. Kupac može zaključiti ugovor tako da prihvati prijedlog za sklapanje ugovora na webu, kojim upravljao prodavatelj tako, da potrebnu izvedbu (roba ili usluga) doda u košaru za kupnju.

Kupac može u trenutku sklapanja ugovora asistirati zastupne prodavače na narudžbu e-poštom. Prije nego kupac potvrdi narudžbu na webu, kupac ima pravo izmjeniti izvedbu, prijevoz i način plaćanja, znači provjeri sve podatke, koje je umetnuo u narudžbu. Ugovor o kupnji prema narudžbi interneta potječe od slanja narudžbe kupcu nakon odabira pošiljke i načina plačanja i primitkom narudžbe od strane prodavatelja. Prodavatelj će odmah potvrditi ugovor prodavatelju putem e-pošte kupca.

3.2. Rezultirani ugovor (uključujući ugovorenu cijenu) se može mijenjati ili otkazati samo sporazumom uz suglasnost stranaka ili z pravnih razloga osim ako nije u OUP navedeno drugačije.

3.3. Prodavatelj arhivira sklopljeni ugovor na odredeno vrijeme u skladu s primjenjivim zakonima s ciljem njihovog uspješnog završetka i nije dostupan 3. strankama, koje ne sudjeljuju. Informaciji o pojedinim tehničkim koracima, koji vode do sklapanja ugovora vidljivi su iz ovih uvjeta i odredbi, gdje je ovaj proces opsežno opisan.

3.4. Prodajni ugovor obvezuje prodavatelja, da će dati kupcu stvar, koja je předmět kupnje i dopusti mu da stekne vlasništvo nad njom i kupac se obvezuje preuzeti předmět i platiti prodavatelju kupovnu cijenu.

3.5. Prodavatelj zadržava pravo na imovinu sve dok se otkupna cijena ne isplati.

3.6. Prodavatelj ispunjava obvezu predati stvari kupcu, ako dopusti raspolagati sa robom na mjestu obavljanja posla prema ugovoru. Ako prodavatelj mora poslati předmet kupcu – poslovnom čovjeku prenošenjem na prvu prometnu uslugu isporuke kupcu i omogući kupcu ostvaranje prava na ugovor o transportu prema prijevozniku. Prodavatelj preda kupcu –  potrošaču u trenutku, kada prijevoznik preda robu kupcu.

3.8. Prodavatelj preda kupcu predmet kupnje dogovorene količine, kvalitete i dizajna. Osim ako nije dogovoreno kako se stavka mora pakirati. Pakira prodavatelj tovar prema običaju ili na način, koji je potreban da očuva ili zaštiti tovar.

 • Neispravno punjenje provjerena rizika oštećenja

4.1. Stvar je neispravna jako nema dogovorenih svojstava. Nedostatkom se smatra i ispunjenje neke druge stvari i guške u dokumentima potrebnim za korištenje predmeta.

4.2. Prava kupca iz neispravnoga rada utvrduje nedostatak, koji ima stvar u prijelazu rizika od oštećenja kupca, čak i ako se pojavi kasnije. Pravo kupca će kasnije utvrditi nedostatak,koji je prodavatelj prouzročio kašnjenjem svoje dužnosti.

4.3. Kupac stvar preglega što prije moguće nakon što prode rizik od oštećenja predmeta i uvijerava njegova svojstva i korištenje.

4.4. Rizik oštećenja prelazi na kupca preuzimanjem stavke. Isti rezultat ako kupac ne preuzme tovar, i ako je prodavatelj dozvolio s njim raspolagati.

4.5. Oštećenje stvari, koja nastaju nakon što je rizik oštećenja predmeta prešao kupcu ne utječe na njegovu obvezu plaćanja kupovne cijene, osim ako prodavatelj štete nije prouzročio ponudu svoje dužnosti.

4.6. Kašnjenje stranke – preuzimanje predmeta druga strana je u nastajanju nakon prethodne obavijesti prodati na odgovarajući način ako je prodavatelju dao dodatno razumno vrijeme za preuzimanje. To je istina i tada, ako stranka usporava sa plaćanjem, kojim je prijenos predmeta uvjetovan.

 • Odgovornost za nedostatke

5.1. Prodavatelj je odgovoran kupcu zbog činjenice da tovar nema nedostaka kada je preuzet. Osobito prodavatelj je odgovoran kupcu da u vrijeme kada je kupac preuzeo tovar, tovar ima svojstva, koja su stranke ugovorile, ako takav aranžman nedostane, onda takva svojstva, koja prodavatelj ili proizvodač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na ponudu robe, ovo je tovar prikladan svrsi, koji prodavatelj navodi za njegovu upotrebu, ili kojim se obično koristi stvar takve vrste, tovar je u pravoj količini, mjeri ili težini, tovar udovoljava zakonskim zahtjevima.

5.2. Ako se pojavi mana u roku od šest mjeseci od preuzimanja, smatra se, da je tovar već u preuzimanju bio neispravan.

5.3. Kupac ima pravo tražiti pravo na kvar, koji se pojavi na potrošačkoj robi u roku od 24 mjeseca od primitka, ako  nije drugačije navedeno, to se ne primjenjuje:

5.3.1. kod tovara prodanom po nižoj cijeni za nedostatak, za koji je dogovorena niža cijena

5.3.2. Istrošenje tovara uzrokovano normalnom uporabom

5.3.3. Kod korištene stvari (tovara) adekvatna uporaba ili kalanje, što je stvar imala u preuzimanju od strane kupca; ili

5.3.4. to proizlazi iz prirode materije

5.4. Kod potrošačke robe, kupac ima pravo tražiti pravo za nedostatak u roku do 24 mjeseca, medutim, ako je roba navedena na datumu potrošnje, u tom slučaju, rok se skraćuje samo do datuma navedenog na pakiranju robe.

5.5. Na kupca – poduzetnika, može se tretirati drugačije rok za ostvaravanje prava oštećene izvedbe, ako je izričito navedeno za istu robu, ovo razdoblje potrošnje ima prednost. Roba u ovom slučaju zasebno je označena.

5.6. Kupcu ne pripada pravo na neispravnu izvedbu, ako je kupac znao da je předmět imao nedostatak prije preuzimanja ili jako je kupac prouzročio pogrešku.

5.7. Ako tovar ima nedostatak, prodavatelj je dužan, ako je riječ o prodaji po nižoj cijeni ili o rabljenoj robi, kupac ima pravo na razmjene ili narazumni popust.

5.8. Ako je neispravna izvedba značajno kršenje ugovora, kupac ima pravo:

5.8.1. uklanjanje nedostataka isporukom nove stavke bez kvarova, ili dobavljanjem nedostajućih predmeta, osim ako nije nerazmjerno prirodi nedostataka, ali jako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, kupac može zahtijevati samo zamjenske dijelove, jako nije moguće, može se povući iz ugovora. Ako je to neproporcionalno  zbog prirode defekta, ako se greška može ukloniti bez nepotrebnog kršnjenja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostataka 

5.8.2. ukloniti nedostatak popravljanjem stvari

5.8.3. odgovarajući popust na kupovnu cijenu; ili

5.8.4. povući se iz ugovora

Kupac obavijesti prodavatelja o pravu, koje odluči prilikom obavijesti o nedostatku, ili bez nepotrebnog kašnjenja pri prijavljanju nedostataka. Kupac ne može promijeniti izbor bez pristanka prodavatelja, to se ne primjenjuje ako kupac traži popravak kvarova, koji se ispostave nepopravljivim. Ako prodavatelj ne ukloni nedostatak u razumnom roku, ili obavijesti kupca da ne ukloni nedostatke, kupac može tražiti razumni popust od kupovne cijene umjesto uklanjanja kvarova, ili se može povući iz ugovora. Ako kupac ne bira pravo na vrijeme, ima pravo kao u slučaju manjeg kršenja ugovora. Kupac – potrošač ima pravo na razumni popust a to u slučaju, ako prodavatelj ne može isporučiti novu stavku bez nedostataka, zamjeniti stavku ili popraviti, kao i kada prodavatelj ne uspije otkloniti kvar u razumnom roku, ili da će naknada za potrošača uzrokovati znatne poteškće.

5.9. Ako je neispravna izvedba relevantna povreda ugovora, kupac ima pravo na uklanjanje nedostataka ili razumni popust na kupovnu cijenu, ili se ne povuće iz ugovora, prodavatelj može isporučiti ono što nedostane, ili ukloniti pravni nedostatak. Druge nedostatke može prodavač otkloniti po njegovoj mogućnosti po vlastitom izboru popravkom predmeta ili isporukom nove stavke. Ako prodavatelj ne ukloni nedostatak pravodobno ili odbija kvar ukloniti, kupac može tražiti popust od kupoprodajne cijene ili se povući iz ugovora. Kupac ne može promjeniti izbor bez pristanka prodavatelja.

5.10. Pravo na isporuku nove stavke ili zamjenu dijelo ima kupac u slučaju uklonjavanja kvarova, ako  se stvari ne mogu pravilno koristiti zbog ponovljenih nedostataka nakon popravka ili zbog više nedostataka. U tom slučaju kupac ima pravo povući se iz ugovora.

5.11. Kada se isporučuje nova stavka, kupac vraća isporučenu artiklu na vlastiti trošak (uključujući sve dostupne dodatke).

5.12. Ukoliko ne obavijesti kupac nedostatak bez nepotrebnog kašnjenja, nakon što je mogao saznati kad bi pogledao i imao dovoljno brige, sud ne priznaje neispravnu izvedbu, ako se prodavatelj suprostavi zakašnjenoj obavijesti o kvaru. Radi se o skrivenom nedostatku, isto vrijedi, ako greška nije prijavljena bez nepotrebnog kašnjenja nakon što je kupac magao saznati dovoljnom pažnjom, ali najkasnije dvije godine nakon što je předmet predan.

 • Jamstvo kvalitete

6.1. Osiguranje kvalitete je prednost prodavatelja koji se slaže da će stvar u odredenom vremenu biti sposobna da se koristi u uobičajenu svrhu ili zadržava svoje uobičajene značajke. Ti učinci takoder uključujući naznake jamstvenog roka ili korisničkog vijeka trajanja predmeta na ambalaži ili u oglašavanju. Jamstvo se dodijeluje i za odredenu stavku.

6.2. Jamstveno razidoblje traje od prodaje stavke do kupca. Ako stavku stavlja u pogon netko drugi od prodavatelja, jamstveno razdoblje traje od datuma puštanja u pogon, ako je kupac naručio puštanje u pogon najkasnije tri tjedna nakon primitka stavke, pravilno i pravodobno pružio potrebnu suradnju za obavljanje usluge.

6.3. Kupac nema pravo na jamstvo, ako je greška uzrokovala rizik od oštećenja predmeta na vanjskom dogadaju kupca.

VII. Osobni pridatak, korisnički račun

7.1.Prodavatelj izjavljuje, da svi osobni podaci dostavljeni kupcima povjerljivi su, koristiti će se samo za obavljanje ugovora s kupcem, marketinške radnje prodavatelja, i neće biti drugačije otkrivene, neće se pružiti trećoj osobi i slično, osim rezultata slanja distribucije ili plaćanja vezana uz naručenu robu (dati ime i adresu dostave). Osobne podatke, koje prodavatelj dobrovoljno dostavi kupcu u svrhu popunjavanja naloga i marketinške radnje prodavatelja, prikupljaju se i pohranjuju u skladu s važećim zakonima Češke Republike, ,konkretno, zakon broj 101/2000 zbirke, o zaštiti osobnih podataka u valjanom i djelotvornom tekstu.

7.2. Kupac daje prodavatelju svoj pristanak na prikupljanje i obradu takvih osobnih podataka u svrhu ispunjenja predmeta Ugovora o kupnji i koristiti za marketinške svrhe dobavljača (osobito za slanje poslovnih poruka, telemarketinga, SMS), i to do trenutka, kada on izražava svoje protivljenje takvoj obradi. Za pisanu izjavu u ovom slučaju smatra se i elektronični obrazac.

7.3. Kupac ima pravo uspostaviti registracijom korisnički račun.

7.4. Kupac je dužan unijeti podatke o pristupu prije ulaska na korisnički račun.

7.5. Identifikacijski podaci kupca uneseni u vrijeme registracije smatraju se podacima unesenim prilikom naručivanja svake stavke, koje će kupac izvršiti nakon prijave na svoj korisnički račun.

7.6. Kupac ne smije pružiti podatke o pristupu trećoj strani, niti bilo koji drugi pristup korisničkom računu. Kupac je dužan poduzeti sve razumne mjere predostrožnosti kako bi ostala povjerljiva. Kupac je u potpunosti odgovaran za neovlaštenu upotrebu ovih pristupnih podataka ili korisničkog računa za bilo kakvu štetu, koja je uzrokovanaprodavatelju ili trećim strnama. U slučaju gubitka, krade ili druge povrede prava korištenja tih podataka, kupac je dužan odmah objaviti tu činjenicu prodavatelju. Prodavatelj će kupcu dati nove podatke o pristupu u razumnom roku.

VIII. Naručivanje, kupovna cijena

8.1. Kupac će dobiti tovar po cijeni, koja vrijedi u trenutku narudžbe. Kupac potrošač ima priliku se s ukupnom cijenom uključujući PDV  i svim ostalim optužbama (PHE itd.), upoznati prije narudžbe. Ova cijena će biti navedena u početku i u poruci potvrde prijema.

8.2. Zbog tehničke pogreške u E-shopu može se dogoditi da kupovna cijena stavke će se pojaviti u iznosu, koji ne odgovara cijeni takve stvsri na tržištu, u takvom slučaju prodavatelj nije dužan isporučiti novu stavku za prikazanu nabavnu cijenu, kontaktira kupca i objavi mu stvarnu nabavnu cijenu predmeta, kupac ima pravo odlučiti hoće li prihvatiti tovar za stvarnu nabavnu cijenu i ako se to ne dogodi, proddajni ugovor poništava se od samog početka.

8.3. Stvari je moguće naručiti:

. putem e-trgovine na www.stone-idea.com

 • Povlačenje iz ugovora

9.1. Povlačenje iz ugovora od kupca, koji je potrošač

9.1.1. Kupač potrošač ima pravo povući se iz ugovora u roku od 14 dana od primitka robe, jako je ugovor zaključen putem komunikacije na daljinu. Ako potrošač odlući ostvariti to pravo, povlačenje mora biti dostavljeno prodavatelju najkasnije do 14 dana nakon primitka robe i to na svoj trošak.

9.1.2. Potrošač će poslati ostavku i robu na odresu:

Stone Idea s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10

9.1.3. Kupac – potrošač je dužan vratiti robu u cijelosti, s potpunom dokumentacijom, neoštečeno, čisto, eventualno uključujući i originalnu ambalažu, u dobrom stanju i vrijednosti, u kojoj je robu preuzeo. U slučaju jako se roba vrača nepotpuna ili oštećena, prodavatelj može u skladu s tim smaniti povratnu kupovnu cijenu i tome odgovarajući iznos. Potrošać će vratiti novac za vraćenu robu kupcu – potrošaču u roku od 30 dana id isporuke povlačeja iz ugovora.

9.1.4. Osim kada ie izričito dogovoreno povlačenje, potrošač se ne može povući iz ugovora navedenog u točki 2.1.5. OUP.

9.1.5. Kupac uzima u obzir činjenicu, ako se sa robom isporučuju pokloni, darovi ugovor izmedu prodavatelja i kupca uvjetovan je, ako se desi pravo potrošača da se povuće iz ugovora, darovni ugovor nije više učinkovit, kupac je dužan vratiti pridružene darove, koji su izporučeni uz vraćenu robu.

9.2. Povlačenje iz ugovora od strane kupca, koji je poduzetnik. U slučaju da je kupac poduzetnik, promjenjuju se primjenjive odredbe pravila povlačenja izmedu poduzetnika.

 • Uvjeti plaćanja

10.1. Prodavatelj prihvaća sljedeće uvjete plaćanja:

. gotovinsko plaćanje po primitku robe,

.  gotovina pri isporuci robe (prijevoznik preuzima gotovinu od kupca),

. plaćanje kreditním karticom,

. plaćanje unaprijed putem bankovnog  prijenosa

10.2. Roba ostaje do pune isplate i preuzimanja vlasništvom prodavatelja, ali rizik od oštećenja predmeta prolazi kroz preuzimanje robe od strane kupaca

 • Uvjeti isporuke

11.1. Osobno preuzimanje robe:

Kupac može preuzeti robu u prostorijama, koje odredi prodavatelj za osobno preuzimanje robe

11.2. Usluga dostave robe u ČR

Roba se može poslati kupcu na uslugu dostave, napr. TOPTRANS, PPL ili Češka pošta s.p.. Cijena prijevoza odredena je trenutnim cijenikom na dan narudžbe. Ako roba nije usporučena kupcu iz ugovora, koji je sa strane prodavatelja do 14 dana (nakon što su ispunjeni uvjeti a kupac je poduzeo sve potrebne korake sa strane kupca, osobito plaćanje cijene narudžbe), kupac ima pravo povući se iz ugovora (to ne utječe na njegova druga prava, kao napr. pravo na naknadu štete).

11.3. Transparentne cijene prikazane na stranicama e-trgovine.

11.4. Kupac je obvezan provjeriti stanje pošiljke s prijevoznikom odmah po isporuci (broj paketa, integritet traka, oštećenje kutija) prema priloženoj naplati za otpremu. Kupac odbiti prihvaćanje pošiljke, koja nije u skladu s ugovorom o prodaji. Ako takvu pošiljku kupac od prijevoznika preuzme, potrebno je opisati štetu u protokolu isporuke prijevoznika. Nepotpuna ili oštećena pošiljka mora se odmah obavjestiti prodavaču, zapisati  s prijevoznikom protokol oštećenja i protokol poslati bez nepotrebnog kašnjenja faksom, e-mailom, poštom dobavljaču.

XII. Uvjeti jamstva, prigovor

12.1. Dokaz o jamstvu (jamstvena kartica) je priznanica za kupnju (faktura ili prodejka – dalje samo „jamstvena kartica“) sa svim potrebnim podacima za korištenje jamstva (osobito ime robe, cijena, količina, serijski broj, itd.).

12.2. Jamstveno razdoblje počinje se temeljiti na datumu primitka robe od strane kupca, ili danom navedenim na jamstvenoj kartici.

12.3. Prodajom robe je zakonsko jamstvo razdoblje od 24 mjeseca za kupca potrošača, osim ako posebna zakonska odredba ne dulje traje, ili jako proizvodač ne odredi drugu trajnost ili trajnost potrošnje. Prodavatelj može produžiti ovo zakonsko razdoblje. Jamstveno razdoblje produžava se za vrijeme robe u zahtjevu. Prava odgovornosti za nedostatke u robi, za koje vrijedi jamstveno razdoblje, prestat će postojati ako se ne primjenjuju u jamstvenom roku.

12.4. Ako je kupac potrošač, u okviru zakonskog jamstvenog roka se pritužbe ureduju primjenjivim zakonskim propisima.

12.5. Mjesto primjene prigovora je Stone Idea s.r.o., Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10.

12.6. Kupac može poslati neispravnu robu na pritužbu na adresu prodavatelja putem usluga dostave. Neispravna roba mora biti temeljito osigurana, kako se ne bi oštetila tijekom prijevoza, paket mora biti vidljivo označen „PRIGOVOR“ i mora sadržati:

Robu za prigovor (uključujući kompletni pribor), kopiju dokumenata o kupnji, detaljan opis nedostataka i dodatne kontakt podatke kupca (osobito povratna adresa i telefonski broj).

12.7. Kupac je dužan obavijestitti prodavatelja o otpremanju robe za žalbu telefonski ili e-mailom.

12.8. Kupac, koji nije potrošač dokazuje valjanost jamstva podnošenjem potvrde o kupnji, ako je u prošlosti pritužba na robu već bila, mora se dati dokaz o zahtjevu.

12.9. Jamstvo se ne odnosi na nastale štete (u slučaju da takva aktivnost nije obična aktivnost i nije zabranjena u priloženom priručniku):

. mechanička oštećenja robe

. električna prenapona (vidljivo izgorjelih komponenata ili tiskanih pločica) s izuzetkom normalnih odstupanja

. korištenjem robe u uvjetima, koji ne odgovaraju temperaturom, prašina, vlaga, mehanički učinci okoliša, koji je izravno označen od strane dobavljača ili proizvodača

. neprofesionalnom instalacijom, rukovanjem ili zanemarivanjem njege robe

. roba je oštećena zbog prekomjernog utovara ili uporabe suprotno uvjetima navedenim u dokumentaciji ili općim načinima

. obavljanje bezuvjetne intervencije ili mjenjanje parametara

. roba, koju je korisnik prilagodio (premazivanje, savinjanje, itd.), ako dode do kvarova kao rezultat ove izmjene

. roba je oštećena prirodnim lementima ili više sile

Ta se ogracičenja ne primjenjuju, ako su karakteristike robe, ako nisu u skladu s gore navedenim uvjetima, kupcem i prodavačem izričito dogovorena, saznana ili prodana od strane prodavatelja ili se može očekivati zbog oglašavanja ili uobičajene uporabe robe.

12.10. Roba predana pritužbi bit će ispitapa samo na kvar, koji je naveo kupac (u obrascu prigovora, u priloženom popisu opisa oštećenja).

12.11. Prodavatelj ima pravo odbiti prihvaćanje robe u prigovoru u slučajevima, kada je priznata roba ili njezine komponente kontaminirana ili ne udovoljava osnovnim zahtjevima za sigurno higijensko prenošenje robe u postupak žalbe, osim ako je to obično onečišćenje.

XIII.

Način rješavanja zahtjeva

13.1. U skladu s ustavom §2odjeljak 1 pismo a/zakon broj 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača, ako je izmijenjen, potrošač je fyzička osoba, koja ne djeluje kao poslovni čovjek ili kao dio neovisnog obavljanja svoje struke.

13.2. Ako je kupac potrošač, prodavatelj zahtjev odmah odluči; u složenim slučajevima u roku od tri radna dana nakon dostave potraživanja prodavatelju. U rok se ne broji vrijeme , koje odgovara vrsti proizvoda ili usluge potrebno za stručnu procjenu kvara.

13.3. Pritužbu uključujući uklanjanje nedostataka, prodavatelj će postupati bez nepotrebnog kašnjenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Rok 30 dana može se produžiti nakon što je prigovor podnesen kod potrošača – takvo produženje nesmije biti neograničeno ili nerazumno dugo razdoblje. Nakon isteka roka ili produženog razdoblja smatra se da je kvar zapravo postao i da potrošač, kao bi se radilo o nedostatku, koji se ne može otkloniti.

13.4. Ako je kupac poduzetnik, prodavatelj se obvezuje odlučiti o zahtjevu u roku od 40 dana od datuma podnošenja zahtjeva.

13.5. Prodavatelj izda kupcu pisanu potvrdu o datumu i načinu rješenja pritužbe, uključujući dokaz o popravku i trajanju zahtjeva, gdje su prikladno opisani razlozi odbijanja prigovora.

13.6. Nakon što je legitimna žalba obradena jamstveno razdoblje se produžava tijekom trajanja zahtjeva. U slučaju neopravdane pritužbe se jamstveni rok ne produljuje. Ako je tražbina bila podmirena u jamstvenom roku zamjenom za novu stvar, počinje razdoblje jamstva ponovo od datuma podmirenja potraživanja. Trajanje zahtjeva polaže se od sljedećeg dana nakon podnošenja zahtjeva (isporuka potraživanja prodavatelju) do dana podnošenja žalbe, tj. kada je kupac dužan predmet preuzeti.

13.7. Kupac se obavještava e-poštom o pritužbi,, koju je već naveo prilikom kupnje ili potraživanjem.

13.8. U slučaju ne uzimanja prigovora kupcem u roku mjesec dana od isteka vremena, kada je zahtjev trebao biti napravljen, i ako je to učinjeno kasnije, u roku jednog mjeseca od obavijesti o izvršenju (u pravilu do 60 dana od datuma tvrdećem tužbu), prodavatel  ima pravo naplatiti kod isporuke stavke polog za robu od 20,- CZK, uključujući PDV za svaki dan kašnjenja.

13.9. Ako kupac ne preuzme robu iz pritužbe u roku od šest mjeseci od datuma obavijesti, prodavatelj zadržava pravo prodati robu i koristiti sredstva za naknadu za pohranu.

13.10. Prilikom isporuke, nakon je žalba rješena, kupac je dužan dostaviti dokument, na temelju kojeg je slučaj prihvaćen u pritužbu i mora dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom ili važećom putovnicom.

13.11. Kupac ima pravo na naknadu troškova povezano s traženjem legitimne tvrdnje. Ovi troškovi smatraju se najmanje nužnim. Konkretno poštarina za slanje zahtjeva. Trošak ne mora biti putovanje automobilom za tužbu i ekspresni prijevoz i slično. Naknada troškova mora se tražiti bez nepotrebnog kašnjenja ili nakasnije mjesec dana nakon isteka razdoblja za ostvarivanje prava neurednog rada.

13.12. Kupac je dužan provjeriti prijem robe i njegovu uskladenost s protokolom za slanje prigovora. Kupac nadalje provjerava potpunost robe, osobito, da li paket sadrži sve, što je potrebno da sadrži. Kasnije primjedbe veše neće biti uzete u obzir.

XIV. Konačna odredba

14.1. Ti OUP se važeći i na snazi od 11.7.2016

14.2. Registracija kupca je ispunjena u uvjetima odredbe §1752 odjeljak 1 gradanskog zakonika prodavatelj ima pravo nedvosmisleno promijeniti ove OUP, mjenjanje obavijesti kupcu putem e-trgovine ili e-pošte na adresu e-pošte kupca upisanu u bazu e-shopa. Kupac ima pravo odbiti promjene u roku od mjesec dana od prve prijave na korisničku račun iz obavijesti o promjeni OUP (ako se isporuka putem e-trgovina) ili od primanja poruke e-pošte u poštanski e-mail sanduk kupca (ako se isporučuje poruka e-pošte) obavijest o otkazu u roku jednog mjeseca, koj usu ugovorene stranke dosljedno navele, da je dovoljan dobiti slična pomagala od drugog dobavljača.

XV.

Obrazac za povlačenje

(prema odredbama §1829 zak.br.89/212 Sb., civilni zakonik, kako je izmijenjen)

U…………………………………..dana………………………………………

Stone Idea s.r.o.

Dopravní 500/9

104  00  Praha 10

Ovime izjavljujem, da se povlačim iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana……….., na temelju kojeg je Vaša tvrtka isporučila sljedeću robu…………………. . Roba je naručena prema broju narudžbe ……….i fakturirana fakturom broj —————————————–

……………………potpis………………………….

Ime i prezime

Adresa

 

STONE-IDEA.com

Imate pitanje? Trebate savjet?

Ova web stranica koristi kolačiće. Ako se slažete s njima, kliknite gumb "Slažem se" ispod. Pojedinosti o tome kako obrađujemo vaše podatke možete pronaći na stranici Uvjeti obrade osobnih podataka.